آتیش بازی

آتیش بازی ورودی : هنگام ورودی عروس وداماد

آتیش بازی رقص تانگو : درحین رقص تانگو درمیانه مراسم قبل ازشام

آتیش بازی هنگام برش کیک :درجشن برش کیک درمیانه مراسم قبل ازشام 

آتیش بازی ورودی
آتیش بازی ورودی هنگام ورودی عروس وداماد
ادامه مطلب
آتیش بازی رقص تانگو
آتیش بازی رقص تانگو درحین رقص تانگو درمیانه مراسم قبل ازشام
ادامه مطلب
آتیش بازی هنگام برش کیک
آتیش بازی هنگام برش کیک درجشن برش کیک درمیانه مراسم قبل ازشام
ادامه مطلب