کیک عروسی

کیک عروسی بسته به تعدادمیهمان انتخاب می شود .وقبل شام برش خورده وهنگام شام به صورت دسرروی میز شام قرارمی گیرد.

گالری تصاویر کیک عروسی