شام عروسی

بنا به سفارش عروس وداماد هرنوع غذافرنگی وبسته به منو  انتخابی پذیرای از مهمانان صورت میگیرد