گلدان

بسته به نوع دیزاین ازگلدان بلورویا استیل ویا تلفیقی استفاده میشود