سرویس پذیرایی

سرویس پذیرایی ورنگ دستمال ها و...متناسب بارنگ گل های انتخاب شده توسط عروس وداماددیزاین میشود.