کاناپه

در خیلی مواقع از کاناپه برای میهمانان ویژه استفاده میشود