آیینه

جهت منعکس کردن نور از آیینه روی میز  سنتر پیس استفاده میشود