ورودی مدعوین

یک مراسم خوب وایده ال بایدزیباترین ورودی مدعوین راداشته باشد میتوان گفت بعدازجایگاه عروس وداماد ورودی مدعوین کانون توجهات میهمان ها میباشد .