ریسه آرایی

بسته به سلیقه ونوع مراسم می توان در زیبا کردن سالن بکار برد