شمع آرایی خارجی

شمع نمادی ازعشق ؛سرسپردگی ونمایش عاشقانه وشاعرانه میباشد.
گالری تصاویر شمع آرایی خارجی