موزیک

جشن باپخش موزیک محیطی شادی برای میهمانان رافراهم می آورد امروزه پخش موزیک درفضای سالن به چندین شکل دی جی ولایو وسنتی برگزارمی شود که این پخش موسیقی به صورت زنده شورخاصی به مراسم می دهد همراه باموزیک بکارگیری ازتکنولوژی نورپردازی های مدرن وبخارمصنوعی جلوه های ویژه خلق کرد .تشریفات برند باگلچین بهترین گروه موزیک وقرارداد باآنها جهت برگزاری باشکوه مراسم شماعزیزان می اندیشد.