دسته گل عروس

استفاده ازدسته گل عروس اززمانی مرسوم شد که ازگذشته های دور ازدسته گیاه شوید وسیر به نشانه دوری ازبیماری استفاده میکردند که باگذرزمان این دسته گیاه سیرجای خودرابه دسته گل زیبا داده ودلیل دیگر گل طبیعی استرس ونگرانی روزعروسی راکاهش میدهد .

ویژه گی دسته گل انتخابی :

  • متناسب باتناسب اندام عروس باشد
  • هماهنگی دسته گل بالباس عروس
  • انتخاب دسته گل هماهنگ بافصل سال
  • دسته گل خوش بومیوه ای انتخاب نمایید
گالری تصاویر دسته گل عروس