چایخانه سنتی

یکی ازمزیت های برگزاری مراسم درباغ وتالارها استفاده ازامکانات همچون چایخانه سنتی میباشد .برخی ازمیهمان ها مایل به حضوردرهیاهوی مراسم عروسی نیستندبنابراین چایخانه سنتی بهترین مکان برای این افراداست تاازشیرینی های سنتی ؛چای ؛قلیان ؛شیرینی خشک وپشمک همراه باموسیقی سنتی بهره مند شوندوهمچنین برای هرقشری ازمیهمان هاسرگرمی ایجادمیشود.این امرمیتواند کیفیت عروسی شمارابالابرده وموجب خشنودی میهمان هاشود.

گالری تصاویر چایخانه سنتی