سفره عقد

پهن  کردن سفره عقد آیین سنتی درایران وبرخی ازکشورهاست اهمیت دادن به برگزاری مراسم عقد واجرای سفره عقدکه فلسفه وتاریخچه ای وجودداردکه به طورمثال نان نشانه برکت ؛نبات شیرینی زندگی؛سبزی نشانه سرسبزی؛تخم مرغ نمادتداوم؛نسل کل نشانه شادی وشادمانی ؛آیینه نشانه پاکی وشمع روشنایی میباشدودودکردن اسپندوعسل نشانه شیرینی وخوشبخت شدن درکناریکدیگر میباشد.

گالری تصاویر سفره عقد