جشن فارغ التحصیلی

معمولا جشن فارغ التحصیلی بعدازتمام شدن دبیرستان ویادانشگاه برگزارمی شود .