افتتاحیه

این مراسم اگربادکوراسیون حرفه ای برگزار شودمیتولند جذابیت مراسم وکیفیت وشکوه راخیلی بالابرده وتاثیرمثبت برمراسم داشته باشد .

گالری تصاویر افتتاحیه