همایش و سمینار

همایش یامیتینگ meeting

هرنوع گردهمایی دونفره یابیشترمردم برای تبادل اطلاعات بااهداف تجاری ؛اجتماعی ؛مذهبی یاعلمی راهمایش گویند.

سمینار seminar

سمینار نوعی کنفرانس است که برای تبادل تفکرگروهی کوچک تشکیل میشود.