میهمانی

فراهم آوردن امکانات وخوراک دلپذیرتوسط میزبان به شیوه مناسب میهمانی تلقی می شود میهمانی هابه چنددسته تقسیم میشوند :

  • میهمانی های خانوادگی
  • میهمانی جشن تولد
  • برگزاری میهمانی به مناسبت بازگشت ازسفر
  • میهمانی های دوستانه

ازاین رو تشریفات برند این افتخاررادارد که پذیرای درخوروشان شمامیهمانان عزیزمان داشته باشد .