جشن نامزدی

مراسم نامزدی جهت اعلام نامزدی وآشناشدن بابستگان عروس وداماد بایکدیگر برگزارمی شود این جهت دربیشترمواقع دارای صمیمیت خاصی پیش میهمانان می باشد این صمیمیت بیشتربه این دلیل می باشد که اقوام وآشنایان عروس وداماد برای اولین باریکدیگرروبرومیشوند .

جشن نامزدی بسته به سلیقه عروس وداماد به صورت همزمان ومجزابرگزار می شود

برگزاری مراسم عروسی نسبت به برگزاری مراسم عروسی کمی ساده تر است وبه میزبانی خانواده عروس ومعمولابافاصله اندکی ازخواستگاری اولیه صورت می گیرد البته بسته به بودجه وسلیقه خانواده های دوطرف ممکن است همتراز تشریفات عروسی برگزارکرد.