ویژه گی تاج عروس

-        تاج عروس حتماباید درخشان وظریف باشد .

-        تاج عروس رابراساس ویژه گی های سرعروس خانم تهیه کنید .تاج نبایدخیلی بزرگ ویاخیلی کوچک نباشد.

-        اگرفرم صورت عروس بیضی شکل وکشیده است ازتاج های بلندوکشیده استفاده نکنید .

-        اگرفرم صورت عروس گردوکوچک است پیشنهاد می شود ازتاج بلند استفاده کنید.

-        اگرقصد تهیه عکس های مختلف برای آلبوم عروسیتان هستیدواهل طبیعت هم هستید پیشنهادمیکنیم ازتاج های گل برای گرفتن عکس های ماندگاراستفاده کنید.