نکاتی درباره میز شام عروسی

-        استفاده ازرومیزی های زیبا

-        گل آرایی هایی که ساقه کشیده تری دارند زیباتربه نظر می آیند

-        استفاده ازشمع برروی میز

-        استفاده ازدستمال سفره

-        نحوه چیدمان قاشق وچنگال

-        استفاده ازتکنیک های سفره آرایی

-        استفاده ازدو لیوان شیک ومجلسی