نکاتی درمورد کارت عروسی

انتخاب کارت مراسم عروسی بسیارمهم است زیرااین کارت سلیقه زوج جدیدرابه نمایش می گذارد پس درانتخاب کاغذکارت متن شعر-فونت نوشته ها رنگ هاوطرح های کارت دقت کنید.زمان کافی برای آن صرف کنیدزیرااین کارت می تواند نشانه ای برای معرفی شخصیت شما درمقابل میهمانان باشد.